Smlouva o ubytování

Náhled smlouvy: strana 1 (gif 70kB), strana 2 (gif 79kB)

 

 1. Provozce se zavazuje ustájit psa v řádně upraveném a čistém kotci v hotelu pro psy HUGO v Čechách pod Kosířem, ul. Samota. Psa převezme provozce v místě areálu, pokud není dohodnuto jinak
 2. Venčení bude probíhat vždy dvakrát denně a to jednu hodinu. Dále bude mít pes k tomuto venčení pravidelný výběh uvnitř areálu.
 3. Potravu pro psa je zákazník povinen předat v odpovídajícím množství a kvalitě. V případě dohody zajistí krmivo provozce oproti úhradě. Krmivo se podává vždy jedenkrát denně u dospělých psů a dvakrát denně u štěňat.
 4. V den ustájení předá zákazník provozci očkovací průkaz ,Euro pas s odčervením a platným očkováním proti:
  Vzteklině, infekční hepatitis, leptospiróze, parainfluenze, potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření psa proti infekčním chorobám jen psích babiček a dědečků.

 5. Potvrzení nesmí být starší více jak tři kalendářní dny před nástupem na ustájení. Zákazník, který má psa staršího jak deset let musí dodat osvědčení od veterinárního lékaře o naprostém zdraví psa. Provozce si vyhrazuje právo předat psa před ustájením ke kontrole veterinárnímu lékaři firmy v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Kontrolu hradí zákazník.
 6. Pes/kočka musí být zbaven ektoparazitů(blechy,apod.)nejlépe aplikací antiparazitního obojku.Může být zakoupen i v recepci hotelu HUGO.
 7. Pokud by došlo k poranění, nebo onemocnění psa v průběhu ustájení , zajistí provozce pro psa veškerou péči veterinárního lékaře s tím, že náklady spojené s jeho léčením budou zákazníkovi připočteny k ceně ustájení. Provozce je povinen onemocnění psa zákazníkovi oznámit v případě, že sdělí telefonní číslo, popřípadě osobu na kterou se má se zprávou obrátit. Pokud zákazník toto nesdělí má se zato, že souhlasí s postupem výše uvedeným.
 8. Denní sazba za ustájení psa je účtována dle příslušného ceníku, který zákazník obdrží zároveň se smlouvou. Zákazník odpovídá za škody vzniklé psem v průběhu ustájení a to v plném rozsahu oprav. Provozce je povinen na vyžádání škody způsobené psem zákazníkovi ukázat. Pojištění psa u příslušné pojišťovny je zákazník povinen sdělit provozci v den nástupu na ustájení. V případě vzniku pojistné události zajistí provozce fotodokumentaci celé události.
 9. Ustájení se sjednává vždy na dobu určitou
 10. Zákazník je povinen svého psa vyzvednout v provozní době HUGO hotelu:

Pondělí- pátek - sobota 12.00 - 16.00 hod. a dle dohody

Neděle  dle dohody

Po dohodě je možno uskutečnit předání zvířat i mimo tuto dobu, popřípadě se domluvit na předání zvířat přímo u zakazníka. 

 

 1. Platba za ustájení psa na sjednanou dobu bude vyrovnána:
  a) V hotovosti v den ustájení.
  b) Formou zálohy na účet vedený u KB 27-8909840227/0100 a to ve výši min. 50% z očekávané ceny za dobu ubytování.
  Záloha je nevratná
 2. Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak , řídí se tato smlouvy určenými předpisy práva občanského.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu z nichž každá má hodnotu originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.
 4. Účastnící smlouvy si nejsou vědomi žádných právních překážek , které by bránily uzavření této smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost a prohlašují , že jejich vůle není v rozporu s písemným jazykovým projevem, s nímž se důkladně seznámili a kterou na důkaz toho svobodně a vážně podepisují.
cesta.jpg

Obr. - Příjezd do hotelu pro psy Hugo

 


 

© 2005 – 2024 Hugo – hotel pro psy a kočky | kontakt: hugo-hotel@seznam.cz | webdesign: Web71

 

Ajsha, a.s. | Chovatelské potřeby | Silva Tarok | Německá doga | Středoasijský pastevecký pes